×

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Význam tohoto dokumentu:

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

  1. Kontaktní údaje správce:

Klinika GHC Praha, Krakovská 8/581, Praha 1, 110 00

Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR a náležitě zohlednili úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů.

  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Email: gdpr@ghc.cz
Telefon: +420 311 234 188

  1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí zdravotní péče, evidence klientů, zajištění dostatečné kvality služeb, fakturace, monitorování prostor a poskytnutí informací o aktuálních nabídkách. Právním základem pro zpracování jsou tyto důvody:

  1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Naším oprávněným zájmem je zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem vytváření seznamů, přehledů a plánu, evidence zákaznických programů, kontroly zaplacení závazků, příjmu návštěv, monitorování našich prostor, uznání dluhu, zasílání newslettrů a zasílání SMS notifikací (připomenutí termínu ošetření).

  1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách.

Je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, oprávněných zájmů a majetku, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům.

Dále budeme předávat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

  1. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud nezanikne účel s delší dobou zpracování. 

  1. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

V případě požadavku pro naplnění práv subjektu údajů zašlete žádost s tímto požadavkem na korespondenční adresu jednoho ze společných správců.

  1. Máte právo vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.
  1. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.