×

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (dále jen GDPR) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatelem tohoto webu je společnost Klinické centrum Praha s.r.o., se sídlem Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 25722450, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 64336 a společnost Centrum estetické medicíny s.r.o., se sídlem Krakovská 581/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 25722450, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka C 64334.

Význam tohoto dokumentu:

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

  1. Kontaktní údaje správce:

Klinika GHC Praha, Krakovská 8/581, Praha 1, 110 00

Společní správci mezi sebou transparentním ujednáním vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR a náležitě zohlednili úlohy společných správců a jejich vztahy vůči subjektům údajů.

  1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Email: gdpr@ghc.cz
Telefon: +420 311 234 188

  1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí zdravotní péče, evidence klientů, zajištění dostatečné kvality služeb, fakturace, monitorování prostor a poskytnutí informací o aktuálních nabídkách. Právním základem pro zpracování jsou tyto důvody:

  1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

Naším oprávněným zájmem je zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem vytváření seznamů, přehledů a plánu, evidence zákaznických programů, kontroly zaplacení závazků, příjmu návštěv, monitorování našich prostor, uznání dluhu, zasílání newslettrů a zasílání SMS notifikací (připomenutí termínu ošetření).

  1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách.

Je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, oprávněných zájmů a majetku, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům.

Dále budeme předávat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT systémů). 

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a soukromí.

  1. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud nezanikne účel s delší dobou zpracování. 

  1. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.

a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:

V případě požadavku pro naplnění práv subjektu údajů zašlete žádost s tímto požadavkem na korespondenční adresu jednoho ze společných správců.

  1. Máte právo vykonávat svá práva podle GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.
  1. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.