×

Operace břišní a tříselné kýly


Diagnostika, léčba a prevence / Chirurgie všeobecná včetně laparoskopie

Co je to kýla

Kýla je vyklenutí nástěnné pobřišnice (blány kryjící břišní dutinu zevnitř) skrze slabé místo v břišní dutině. Jde o velmi časté onemocnění, které lze léčit pouze operací. Projevuje se pobolíváním, vyklenutím, a event. poruchou střevní pasáže. Pacient si často kýlu v postiženém místě nahmatá. Vyskytují se nejčastěji v oblasti třísla, pupku a v jizvách po provedených břišních operacích. Zvláštním typem jsou kýly brániční.

Mohou být vrozené a získané, na jejichž vzniku se podílí oslabení břišní stěny a zvýšení nitrobřišního tlaku (zácpa, zvětšení prostaty atd.). Pokud je možné kýlu volně vpravit zpět do dutiny břišní, hovoříme o kýle volné. Příčinou nevpravitelnosti kýly může být její uskřinutí, srůsty mezi obsahem kýly a kýlním vakem a přílišná velikost obsahu kýly. Komplikací je výše zmíněné uskřinutí, kdy může dojít k poškození cévního zásobení obsahu kýly a střevní neprůchodnosti. Pokud nedojde k časnému léčebnému zákroku, hrozí odumření obsahu kýly, což je nebezpečné zejména u střeva, kdy hrozí zánět pobřišnice. Dalšími komplikacemi mohou být např. srůsty, zánět obsahu a městnání střevního obsahu v kýle.

Pro koho je operace určena

Pokud již došlo k vytvoření kýly, nelze bez operace dosáhnout vyléčení ani zmenšení nálezu. Některé konzervativní postupy mohou oddálit vlastní operační řešení. Bez operačního léčení kýly bude docházet k jejímu zvětšování a zvyšuje se riziko komplikací, zejména hrozí její uskřinutí (skřípnutí), poruchy střevní pasáže a enormní zvětšení kýly s nemožností vpravení obsahu do dutiny břišní při operaci. Při vpravení velmi velkého obsahu kýly do dutiny břišní může dojít ke zvýšení nitrobřišního tlaku, vytlačení bránice směrem nahoru a tím k omezení dýchání.

Před zákrokem

Diagnóza kýly se provádí zejména klinickým vyšetřením (pohledem a pohmatem v dané oblasti). Důležitý je anamnestický údaj vyklenutí v krajině kýly udávaný pacientem. V některých případech je vhodné užít ultrazvukového vyšetření. Pokud vyšetření přítomnost kýly potvrdí, chirurg vám vysvětlí postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených s operací. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Při rezervaci závazného termínu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení.

Jak operace kýly probíhá

Vlastní operace je prováděna na operačním sále v celkové anestezii. U řady operací kýl je nutné zavést v závěru operace drén, který se většinou odstraňuje první až třetí pooperační den. Po operaci je klient převezen na pooperační pokoj, kde je monitorován do úplné stabilizace stavu, případná bolest může být tlumena léky proti bolesti. Principem operace je izolace kýlního vaku, jeho odříznutí či zanoření, sešití pevných vazivových struktur dané oblasti nevstřebatelným šicím materiálem (jednotlivými stehy či pokračujícím stehem), často se toto místo ještě překrývá síťkou, která zajistí nižší pravděpodobnost vzniku nové kýly na tomto místě.

Tříselné kýly se operují zaprvé cestou klasickou (otevřenou), kdy je řez veden v třísle na postižené straně a po preparaci vaku jsou výše uvedené pevné struktury sešity k sobě. Někdy je vhodné aplikovat síťku ve formě záplaty, zátky v místě vnitřního tříselného kruhu nebo jejich kombinace (tzv. plastiky bez napětí). Druhou možností přístupu je operace laparoskopická, kdy se operace provádí pod kontrolou laparoskopu (kamery). Tento přístup vyžaduje naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým, aby se jednotlivé struktury od sebe oddálily a vznikl prostor pro operování. Obvykle se ze 3 vstupů vypreparuje kýlní vak směrem dovnitř a celý defekt v břišní stěně (tedy místo kudy se kýlní vak vyklenuje navenek) se překryje síťkou z umělého materiálu a fixuje svorkami či vruty z inertního kovu. Výhodou této plastiky je současné řešení tzv. přímé i nepřímé tříselné kýly, event. stehenní kýly a též možnost provedení oboustranné operace při oboustranné kýle.

Stehenní kýlu lze rovněž operovat klasicky i laparoskopicky. Při otevřené plastice můžeme rovněž užít prostého sešití vazivových struktur anebo založení síťky ve formě zátky do stehenního kanálu. Stehenní kýly se poměrně často projeví až uskřinutím.

U pupeční kýly z řezu v okolí pupku je rovněž vypreparován a odříznut kýlní vak, pevné vazivové tkáně jsou sešity nevstřebatelným vláknem ve dvou vrstvách se stříškovitým překlopením. U velké kýly je někdy nutné provést plastiku s použitím síťky. U velkých pupečních kýl se zánětem v oblasti pupku je účelné v některých případech vyříznout celý pupek. V takových případech lze očekávat snížení rizika poruchy hojení operační rány, ale je nutné vzít předem v potaz kosmetický efekt této operace (chybění pupku po operaci).

U kýl v jizvách po předchozích břišních operacích je vzhledem k jejich charakteru velmi často nutné použít záplatu síťkou, vhodný je otevřený přístup, ostatní principy zůstávají stejné.

U bráničních kýl v oblasti jícnového hiátu (průchod jícnu skrz bránici) je principem zúžení otvoru jedním či více stehy a vytvoření manžety z horní části žaludku kolem břišní části jícnu. Tato operace se provádí jak cestou otevřenou z řezu v nadbřišku, tak cestou laparoskopickou (5 krátkých řezů v nadbřišku).

Po zákroku

V bezprostředních několika hodinách po operaci můžete mít bolesti v operační ráně, ty jsou zcela přirozené a ošetřující personál je bude tlumit léky proti bolesti. Po propuštění domů budete užívat při bolestech léky, které Vám předepíše ošetřující lékař. Bolesti by měly postupně odeznít za 24-48 hodin. Zvracení je občasným nežádoucím účinkem anestezie, zejména celkové, a odezní většinou do 6-12 hodin po operaci. Chodit můžete již za několik hodin po operaci. Do domácího ošetřování je klient propuštěn v závislosti na typu kýly za několik hodin či dní po výkonu. Stehy jsou odstraňovány podle typu materiálu a stehů za 7-10 dní. Po výkonu a propuštění z nemocnice je třeba se po dobu 6-8 týdnů vyvarovat zvyšování nitrobřišního tlaku-například vstávat z lůžka přes bok, nezvedat předměty nad 3-4 kg během prvního měsíce a vyvarovat se prudkých pohybů (trhy, švihy). Délka pracovní neschopnosti je závislá na typu zaměstnání, které pacient vykonává. U těžce manuálně pracujícího člověka bývá nutná pracovní neschopnost v délce až 8 týdnů. Plnou zátěž břišní stěna snese obvykle po uplynutí 3 měsíců. Použití síťky a laparoskopický způsob operování tuto dobu zkracuje.

Chci vědět více
Délka zákroku: 30 - 60 minut
Délka hospitalizace: 1 den
Cena: 55.900 - 58.400 Kč Laparo
Příklad cenové kalkulace

Cena se odvíjí od způsobu výkonu - klasicky řezem či laparoskopicky a tedy i s tím související délky pobytu na klinice.

KALKULACE LAPAROSKOPICKÉHO VÝKONU OBSAHUJE:

 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Celková anestezie 1 hod
 • Balíček s pooperační péčí
 • Pooperační fyzioterapie
 • Samotný operační výkon 
 • Pooperační pobyt na klinice 1 den

Operace řezem - 34.400 - 42.500 Kč

KALKULACE KLASICKÉHO VÝKONU ŘEZEM OBSAHUJE

 • Kompletní předoperační vyšetření
 • Celková anestezie 1 hod
 • Balíček s pooperační péčí
 • Pooperační fyzioterapie
 • Samotný operační výkon
 • Pooperační pobyt na klinice - 1 - 3 dny

Cena se vztahuje pouze k výše uvedenému. V případě nutnosti kombinace zákroků vám bude na základě vstupní konzultace ze strany kliniky předložen a vysvětlen návrh rozsahu výkonu včetně cenového plánu.

Související zákroky

Operace apendixu

Abdominoplastika

Laparoskopické výkony

Zpět na výběr zákroků